Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tavoitteena on turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö. Ympäristönsuojelutoimi pyrkii ehkäisemään ympäristön pilaantumista ja edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä. Keinoina ovat ympäristö- ja jätelain mukainen ennakko- ja jälkivalvonta sekä ympäristötietoisuuden lisääminen.

Kunnan ympäristösuojeluviranomaisen tehtävänä on toimia paikallistason yleisen ympäristönsuojelun edun valvojana sekä lisäksi ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi

 1. huolehtia sen hoidettavaksi laissa ja sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä sekä ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä
 2. huolehtia ympäristön tilan seurannasta,
 3. osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen,
 4. antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille,
 5. huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa,
 6. edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa sekä
 7. suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät.

Multian kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Petäjäveden lupalautakunta, joka on delegoinut osan päätösvallastaan alaiselleen viranhaltijalle.

Ympäristösihteeri
Niina Koivula
014 267 3042
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tavattavissa ajanvarauksella

Taksat

Ympäristöviranomaisen taksa

Maa-ainestaksa

Ympäristösuojeluviranomainen antaa päätöksen mm. seuraaviin hakemuksiin ja ilmoituksiin:

 • Ympäristölupahakemus (Ympäristönsuojelulaki 527/2014 liite 1: Luvanvaraiset toiminnat)
 • Toiminnan rekisteröinti (Ympäristönsuojelulaki 527/2014 liite 2: Rekisteröitävät toiminnat)
 • Yleisestä ilmoitusmenettely (Ympäristönsuojelulaki 527/2014 liite 4: ilmoituksenvaraiset toiminnat)
 • Maa-aineslupahakemus (Maa-aineslaki 555/1981)
 • Moottorikäyttöisten ajoneuvojen maastossa tapahtuvat kilpailu- ja harjoitteluluvat (Maastoliikennelaki 1710/1995 § 30)
 • Moottorikäyttöistenvesikulkuneuvolla samalla vesialueella tapahtuvat kilpailu ja harjoitteluluvat (Vesiliikennelaki 463/1996 § 21)
 • Vapautus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitoksen verkostoon (Vesihuoltolaki 119/2001 § 11)
 • Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta (Ympäristönsuojelulaki 527/2014 §118)

Valvonta

Valvontasuunnitelma Petäjävesi ja Multia

Lomakkeet

Jätevesiselvityslomake

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä

   Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä liite 2: Jätevesijärjestelmän kuvaus

   Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä liite 3A: Jätevesien vähäisyys

   Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä liite 3B: Liittäminen viemäriverkkoon

   Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä liite 3C: Elämäntilanteet

   Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä liite 3D: Varallisuus

 

Tietoa toiminnassa tarvittavista ympäristöön liittyvistä luvista ja velvoitteista löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi (https://ymparisto.fi).

Maatalouden lomakkeet:

Tietoa maa-ainesten ostosta:

 

Multian ympäristötoimessa tehtyjä selvityksiä

Pohjaveden suojelusuunnitelma

Elohopeapitoisuus ahvenissa - esitutkimuksen raportti.

Muualla verkossa

Tietoa vesistä ja vesistöistä

Haja-asutuksen jätevesistä

Vieraslajien torjunnasta:

Luonnosta vesistöstä ja merestä:

Multian luontokohteet: