Vaikuttamistoimielimet

Vanhusneuvosto

Mistä vanhusneuvostossa on kyse?

Vanhusneuvosto ei ole kuntien luottamus- tai toimielin, vaan lakisääteinen pysyvä yhteistyöelin, jonka tehtävänä on varmistaa ja huolehtia kuntien ikääntyneen väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista.

Vanhusneuvoston jäsenet eivät ole kunnan luottamus- tai toimihenkilöitä, mutta vanhusneuvosto on toiminnastaan vastuussa kunnalle ja ennen kaikkea kuntalaisille.

Vanhusneuvoston tehtävät

Vanhusneuvostolla on sekä lain suoma oikeus että velvollisuus ottaa kantaa kunnan ikäihmisiä koskeviin asioihin. Vanhuspalvelulaissa vanhusneuvoston tehtäviksi määritellään esimerkiksi seuraavia asioita:

  • olla mukana valmistelemassa kunnan suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi
  • olla mukana arvioimassa iäkkäiden palvelujen riittävyyttä ja laatia
  • olla mukana vaikuttamassa kunnan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön asioiden kannalta

Vanhusneuvoston jäsenet

Toimikausi 2021-2025:

Jurvanen Ari, puheenjohtaja
Koppelomäki Hanna-Kaisa
Kytölä Salme
Laaksonen Eila
Laine Jouko
Linna Eila
Riikonen Maire

Varajäsenet:
Halkilahti Pirkko
Salosyrjä Mirja
Sorsa Rauha

sihteeri: Sami Jylhä

Vammaisneuvosto

Toimikausi 2021-2025:

Lehtomäki Janna, puheenjohtaja
Dementjeff Marjo
Lampinen Pekka 
Mitronen Marjo
Raiskinmäki Jonna
Rantanen Marjo
Saarinen Sirpa
Tikka Maiju

sihteeri: Sami Jylhä

Toimintasuunnitelma 2020

Toimintasääntö 2020

Nuorisovaltuusto

Multian NUVAn järjestäytymiskokous pidettiin 1.1.2020, tällöin starttasi myös Multian nuvan historian ensimmäinen toimintakausi 2020-2021. Multialla nuorisovaltuuston jäsenten ikäraja on 13-18v. Tapaamiset ovat n. kerran kuukaudessa. Hakuaika on ollut loka-marraskuussa ja jäsenvalinnat tehtiin joulukuun aikana. Päätavoitteena aloittavalla nuorisovaltuustolla on kunnan viihtyvyyden ja kuntakuvan kehittäminen nuorison näkökulmasta.

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuustot myös järjestävät erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. (www.nuva.fi)

Multialla Nuvan tehtäviin kuuluvat esim:

  • kunnan nuorten edustaminen kunnallisessa päätöksenteossa
  • omien aloitteiden laadinta
  • antaa ideoita ja näkökulmaa erilaisia hankkeita ja palveluja suunniteltaessa
  • viedä viestiä muilta nuorilta päättäjille

Vastuuohjaajana toimii nuoriso- ja vapaa-aikaohjaaja Lauri Kananen.