Sinervän koulun järjestyssäännöt

 1. Otan toiset huomioon ja kunnioitan heitä. 
 2. Olen hyvä kaveri kaikille enkä kiusaa ketään. 
 3. Kuuntelen ja noudatan ohjeita. 
 4. Olen täsmällinen ja pidän kiinni sovituista asioista. 
 5. Annan työrauhan kaikille.
 6. Käyttäydyn ruokailussa asiallisesti ja annan ruokarauhan.
 7. Hoidan koulutyön parhaani mukaan. 
 8. Pidän huolta yhteisistä tavaroista ja ympäristöstä.
 9. Käytän mobiililaitteita vain opettajan luvalla.
 10.  Noudatan koulun muita yhteisesti sovittuja sääntöjä.

Tehnyt: Oppilaskunnan hallitus

Johtokunnan hyväksyntä 12.06.2008 § 5

Sinervän koulukeskuksen järjestyssäännöt 01.08.2008 alkaen

Mihin sääntöjä tarvitaan?

Koulussa työskentelee päivittäin suuri joukko eri ikäisiä ja erilaisia kouluyhteisön jäseniä. Säännöt on laadittu sitä varten, että koulu olisi turvallinen ja viihtyisä paikka tietojen ja taitojen kartuttamiselle ja harjoittelulle.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, retkillä, opintokäynneillä, leirikouluissa ja koulun alueella.

Laista:

 • ”Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön” (PeL 29§)
 • ”Opetukseen osallistuvalla on työpäivina oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä oppilaanohjausta” (PeL 30§)
 • ”Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti” (PeL 35§)

1. Yleistä

Kaikkia kouluyhteisön jäseniä tulee kohdella niin, ettei kenenkään turvallisuus (tai sen tunne), viihtyvyys, eikä koulutyön sujuminen vaarannu. Minkäänlaista kiusaamista sanoin tai teoin ei hyväksytä. Opettajalla on velvollisuus puuttua havaitsemaansa kiusaamiseen ja kiusaamisen selvittäminen tapahtuu koulun kiusaamisen estämisen suunnitelman mukaan. Oppilaan tulee ilmoittaa huomaamastaan kiusaamisesta opettajalle tai muulle koulun henkilökunnalle. Kiusaamisesta tai syrjinnästä ilmoittaneen nimeä ei tuoda esiin ilman häneltä saatua lupaa.

Opettajien ja muun henkilökunnan ohjeita ja käskyjä tulee noudattaa. Koulussa sattuvissa hätätilanteissa ja onnettomuuksissa oppilaiden toiminnasta päättää ja vastaa valvova opettaja koulun pelastussuunnitelman mukaan.

Koulun yhteinen omaisuus on kaikkien vastuulla. Jos oppilas vahingoittaa koulun tai toisen henkilön omaisuutta tahallisesti, hän on korvausvelvollinen. Havaitusta tai aiheutetusta vahingosta on heti ilmoitettava opettajille tai muulle henkilökunnalle. Kalliit henkilökohtaiset tavarat, jotka eivät liity koulutyöhön, ovat oppilaan omalla vastuulla.

2. Oppitunnit ja koulutyö

Jokaisella oppilaalla tulee olla työrauha oppitunnin aikana. Kännykkä sammutetaan tai säädetään äänettömälle (myös värinähälytys pois) oppitunnin ajaksi. Ne eivät myöskään saa olla esillä. Oppilas voi jonkin painavan syyn takia pyytää tuntia valvovalta opettajalta lupaa pitää kännykkä käytettävissä.

Oppitunneille tullaan ajoissa. Oppilas myöhästyy silloin, jos hän tulee luokkaan aamunavauksen jo alettua, tai jos opettaja on jo ehtinyt aloittaa oppitunnin.

Luokasta ei saa poistua ilman opettajan lupaa.

Oppitunneille saavutaan kirjat, kirjoitusvälineet ja muut tarvittavat työvälineet mukana. Liikuntatuntien varustuksesta päättää liikunnanopettaja.

Jokainen pyrkii suorittamaan oppitunnin tehtävät parhaansa mukaan.

Oppituntien aikana ulkovaatteita säilytetään naulakossa.

Oppituntien päätteeksi jokainen huolehtii, että luokka jää siistiin kuntoon.

3. Välitunnit ja koulumatkat

Reput kulkevat oppilaan mukana tunneille mentäessä; reppuja ei viedä etukäteen.

Välitunnit vietetään koulualueella (liitteenä kartta). Jääkiekkokaukalo ei kuulu koulualueeseen.

Välituntisin oppilaat voivat jäädä sisälle vain opettajan luvalla.

Välitunnille mennään suoraan oppitunnin päätyttyä.

Koulun alueelta saa poistua ainoastaan opettajan tai rehtorin luvalla.

Lumipalloja saa heitellä vain yläluokkien takaa Sinervälle päin.

Ruokailuun mennään sovitussa järjestyksessä.

Mopot ja pyörät tulee säilyttää niille varatuilla paikoilla, ja niitä saa käyttää koulupäivän aikana vain koulumatkoihin. Pyöräilijöille ja mopoilijoille kypärä on lain mukaan pakollinen.

4. Poissaolot

Sairaana ei saa tulla kouluun.

Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hän pyytää opettajalta tai terveydenhoitajalta lupaa lähteä kotiin.

Poissaolot selvitetään mahdollisimman pian, yläluokkien osalta viimeistään kuukausiraportissa ja alaluokkien poissaoloseuranta esim. reissuvihkon takaosassa.

Oppilas voi anoa luokanvalvojalta lupaa enintään kolmen päivän poissaoloon (kirjallinen anomus huoltajalta). Pidempään poissaoloon pyydetään lupaa rehtorilta.

5. Aseet, tupakka ja päihteet

Tupakointi, nuuskaaminen ja päihteiden käyttö on kielletty kouluaikana, koulualueella, koulumatkoilla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Myös tupakointivälineiden, päihteiden ja kaikenlaisten aseiden ja räjähteiden hallussapito on kielletty ja opettajalla on lupa takavarikoida ne.

6. Rangaistuskäytännöt

Jos oppilas ei toimi koulukeskuksen sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti, opettajalla ja koulun muulla henkilökunnalla yhteistyössä opettajan kanssa on lupa antaa oppilaalle kohtuullinen rangaistus.

Rangaistuksena voidaan käyttää suullista tai kirjallista varoitusta, jälki-istuntoa, ylimääräisiä tehtäviä tai rahallista korvausta (jos oppilas on turmellut koulun omaisuutta).

Ennen rangaistuksen antamista oppilaalla on oikeus tulla kuulluksi. Jälki-istuntoa ei saa antaa kuulematta ensin oppilasta.

 • Rangaistuksesta päättää luokanvalvoja/ opettajakunta/ rehtori tai muu henkilökunta yhteistyössä luokanvalvojan tai rehtorin kanssa rikkeen mukaan. Tarvittaessa opettaja voi harkintansa mukaan ottaa myös oppilaat pohtimaan annettavaa rangaistusta.
 • Törkeästä sääntöjen rikkomisesta, toistuvista rikkomuksista tai väkivaltaisuudesta voidaan oppilas erottaa koulusta heti määräajaksi. Erotuksen vahvistaa koulun johtokunta. Koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia opetuksen järjestämisestä oppilaalle erotuksen ajaksi