Lastensuojelu

Lastensuojelutyön tarkoituksena on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lasta, nuorta ja hänen perhettään tuetaan ensisijaisesti siten, että lapsi voi kasvaa ja asua omassa kodissaan. Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä perheen ja sen lähiverkoston sekä eri viranomaisten kanssa. Yhteistyökumppaneina perheen tukemisessa ovat esimerkiksi neuvola, päivähoito, koulu ja nuorisotyö.

Lastensuojelutyön käynnistää huoli lapsen hyvinvoinnista, terveydestä tai kehityksestä. Hyvinvointia vaarantavia tekijöitä voivat olla esim. lapsen hoidon laiminlyönti, vanhempien päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat tai voimakkaat ristiriidat perheessä. Lapsi tai nuori voi itse vaarantaa hyvinvointiaan esim. käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä koulunkäynnin tai tekemällä rikoksia.

Velvollisuus yhteydenottoon

Sosiaalihuoltolaki 35 §

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kelan tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin.

Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydentilastaan tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta on tehtävä viipymättä salassapitosäännösten estämättä.

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakas voi saada apua ja tukea neuvolan, päivähoidon ja koulun ohella myös sosiaaliohjaajalta, sosiaalityöntekijältä, lapsiperheiden kotipalvelusta tai perhetyöstä. Lapsi, nuori tai perhe voi myös saada tukihenkilön tai -perheen. Tarvittaessa perhe ohjautuu palvelutarpeen arvioinnin perusteella lastensuojelun palveluihin.

Lastensuojeluilmoitus

Myös lastensuojeluilmoitus on pyyntö selvittää lapsen tilanne.

Voit ottaa yhteyttä aina, kun sinulla herää huoli oman lapsesi tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista. Myös lapsi tai nuori voi itse ottaa yhteyttä ilmoituksen tekemiseksi, jos hän kokee turvattomuutta. Yksityishenkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen nimettömänä

Lastensuojelulaki 25 §

Ilmoitusvelvollisen on lastensuojeluilmoituksen lisäksi tehtävä ilmoitus poliisille silloin, kun hän epäilee lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta tai pahoinpitelyrikosta.

Lisätietoja sekä ohjausta ja neuvontaa lastensuojeluasioissa antaa lastensuojelun palveluohjaaja. 

  • Lastensuojeluilmoitus (THL:n sivuilla oleva lomake, jolla viranomainen tai kuntalainen voi tehdä lastensuojeluilmoituksen).

Yhteystiedot:

Multian sosiaalitoimisto
Multianraitti 3
42600 Multia

Toimisto avoinna:

ma-ti, to-pe klo 9-13
keskiviikkona klo 9-15

Perusturvajohtaja Maarit Jomppanen

Sosiaaliohjaaja Ani Närhi

Vs. sosiaalityöntekijä Anna-Maija Oikari

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, mistä eteenpäin se vastaa keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Tutut ammattilaiset jatkavat tutuissa toimipisteissä. Puhelinnumerot säilyvät samana.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät 1.1.2023 alkaen osoitteesta www.hyvaks.fi.
 
 

Navigaatio