talvi4.jpg

Varhaiskasvatus

Sivistystoimenjohtaja
Päivi Salonen

Varhaiskasvatus on lapsiperheille suunnattu palvelu, johon jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on subjektiivinen oikeus vanhempainrahakauden päätyttyä.

Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jolla on monia tehtäviä. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Varhaiskasvatus tarjoaa lapselle mahdollisuuden oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin vertaisryhmässä, leikkiin ja hoitoon. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan lasten erityistarpeet ja autetaan lasta ja hänen perhettään yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa silloin, kun perheen omat voimavarat eivät riitä.

Multialla kunnallista varhaiskasvatusta tarjoaa Kissaniemen päiväkoti.

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan 4 kk ennen hoidontarpeen alkua. Mikäli tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Kaikki päivähoitohakemukset palautetaan sivistystoimenjohtajalle, Jussintie 2, 42600 Multia.

Hakemus varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen hoitoaikasopimus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kissaniemen päiväkoti

Jussintie 2
klo. 6.30 - 17.00

Päiväkotitoiminta on lapsiperheille tarkoitettua palvelua, jonka tehtävänä on tarjota turvallinen, innostava ja yksilöllistä lapsuuttatukeva varhaiskasvatuspaikka alle kouluikäisille lapsille.

Mesikämmenet (1-4-v, vuorohoito)

Leppis (5-vuotiaat)

Multialla vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaan vanhempien työssäkäynnin vuoksi.

Esiopetus

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana.

Esiopetus on maksutonta ja sitä annetaan Kissaniemen päiväkodissa. Esiopetusta haetaan varhaiskasvatuspaikan hakukaavakkeella, joka palautetaan varhaiskasvatusjohtajalle.

Multian kunnan esiopetussuunnitelma.

Pienten lasten hoidon tukijärjestelmä

Perheet voivat valita kunnallisen varhaiskasvatuspaikan tai lasten kotihoidontuen. Kotihoidon tuen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai kunnan ostopalveluna järjestämän varhaiskasvatuksen piirissä. Tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka eivät ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahakauden päätyttyä. Sitä maksetaan, kunnes nuorin lapsi täyttää kolme vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen.

Kotihoidon tuesta saa lisätietoja www.kela.fi.

Yksityisen hoidon tuki

Oikeus yksityisen hoidon tukeen koskee perheen jokaista alle kouluikäistä lasta. Yksityisen hoidon tuen saamisen edellytyksenä on, ettei lapsi ole kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä ja ettei ketään perheen lapsista hoideta kotihoidontuella. Lapsi voi kuitenkin osallistua osapäiväiseen esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Yksityisen hoidon tuki maksetaan vanhempien valitsemalle ja kunnan hyväksymälle hoidon tuottajalle.

Yksityisen hoidon tuesta saa lisätietoa www.kela.fi.