OS5A5629.jpg

Ikäihmisten palvelut

Vanhuspalvelujen tavoitteena on turvata iäkkäälle ihmiselle edellytykset asua ja elää omassa kodissa ja tutuksi tulleessa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Kun oma koti ei ole enää riittävä arkielämässä selviytymisen kannalta, tarjotaan turvallisia ja asiakaslähtöisiä asumispalveluita. Keskeistä on ennaltaehkäisevä, omatoimisuuteen kannustava ja kuntouttava työote kaikissa palveluissa ja hoidossa.

Vanhuspalvelujen järjestämistä ohjaa mm. 1.7.2013 voimaan tullut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) sekä samaan aikaan annettu Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM 2013:11).

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
Multian kunnan vanhuspalvelujen odotusajat 01.01.-30.6.2021

Palvelu Keskimääräinen odotusaika
Palvelutarpeen arviointi 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta
Kotihoito 1-5 arkipäivää
Kiireellinen kotihoito 0-1 arkipäivää
Ateriapalvelu 0-1 arkipäivää
Asiointipalvelu 1-2 arkipäivää
Turvapalvelu 5-7 arkipäivää
Omaishoidon tuki 1-3 kuukautta
Päivätoiminta 1-3 arkipäivää
Lyhytaikaishoito 1-14 arkipäivää
Lyhytaikaishoito kriisitilanteessa 0-3 arkipäivää
Tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen 1-6 kuukautta

 

Vanhuspalveluiden asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen

Multian vanhuspalveluiden strategia 2018-2021

Multian vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma 2021

 
 

Navigaatio