Sosiaalinen luototus

Sosiaalista luottoa voi saada multialainen pienituloinen ja vähävarainen henkilö, jolla on kykyä maksaa laina takaisin.

Luottoa voidaan myöntää henkilöille, joilla on säännölliset tulot, esimerkiksi työtuloa tai eläkettä. Sosiaalinen luotto on pankkilainaan verrattava laina, joka maksetaan takaisin.

Sosiaalista luototusta voi saada henkilö, jolla ei ole mahdollisuutta saada muualta kohtuuehtoista luottoa esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän tai vakuuksien puuttumisen vuoksi.

Pääsääntöisesti päätoiminen opiskelija ei voi saada sosiaalista luottoa. Sitä ei myöskään myönnetä yritystoimintaan.

Sosiaalisen luoton tavoitteena on ehkäistä henkilön ja perheen taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista.

Sosiaalista luototusta voidaan myöntää esimerkiksi

  • talouden hallintaan saattamiseen
  • velkakierteen katkaisemiseen
  • kohtuullisiin kodin hankintoihin
  • asumisen turvaamiseen
  • sosiaalisen kriisin ylittämiseen.

Sosiaalisen luoton hakeminen

Kun sosiaalista luottoa haetaan, hakijan maksukyky arvioidaan. Maksukyvyllä tarkoitetaan sitä, että luoton saaja kykenee maksamaan tuloistaan kuukausittaiset lainan lyhennykset ja korot. Maksuvara on tulojen ja hyväksyttävien menojen erotus. Maksuvaraa arvioitaessa tuloista vähennetään: asumiskustannuksista, välttämättömistä vakuutuksista, päivähoidosta, elatusvelvollisuudesta ja terveydenhuollosta aiheutuvat menot sekä välttämättömät elinkustannukset. Päätöstä tehtäessä kaikki velat ja vastuut huomioidaan, myös ulosotossa olevat velat, vaikka hakemushetkellä ei tuloista olisikaan ulosmittausta.

Hakeminen

Sosiaalista luottoa haetaan Multian kunnan sosiaalitoimistosta. Varaa aika tilanteesi kartoitusta varten sosiaaliohjaajalta p. 014 2481 257.

Jo puhelimessa kartoitetaan, mitkä ovat sinun mahdollisuutesi saada sosiaalista luottoa:

  • Onko sinulla vakituiset tulot?
  • Jääkö sinulle maksuvaraa laskelman jälkeen eli kun tuloista on vähennetty hyväksyttävät menot?

Mikäli pääkriteerit täyttyvät; vakituinen tulo (työ- tai eläketulo) ja maksuvaraa jää, sinulle varataan aika sosiaalisen luototuksen tarpeen arviointia varten.

Sosiaalisen luototuksen tarpeen arviointia varten tarvitset liitteet tuloista, menoista, varoista ja kaikista veloista. Niitä ovat muun muassa palkkalaskelma, työsopimus/eläkepäätös, verotustodistus, tiliotteet kahdelta kuukaudelta, vuokrasopimus, vuokran määrä tai oman asuntoon liittyvät paperit ja vastikkeen määrä, luottotietolomake, ulosottolistat uudesta ja vanhasta kannasta ja muut velat.

Takaisinmaksu

Luotosta tehdään luottosopimus, jossa sovitaan takaisinmaksuehdot (muun muassa laina-aika, kuukausittainen eräpäivä ja summa). Lainaa maksetaan takaisin kuukausittain. Summa määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan.

Luotosta peritään voimassa oleva Suomen Pankin julkaisema Euroopan keskuspankin hyväksymä korko (Korkolaki 12§). Koron määrä tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa 1.1. sekä 1.7. Sosiaalisesta luotosta ei peritä muita kuluja.

Takaisinmaksu alkaa lainan myöntämiskuukautta seuraavana kuukautena. Luoton takaisinmaksun laiminlyönti voi johtaa luoton irtisanomiseen ja takaisinperimiseen.

Sosiaalisen luoton myöntämisperusteet Multialla

Sosiaalista luottoa myönnetään niille henkilöille, joiden kotikunta on Multia (kotikuntalaki 201/1994). Sosiaalista luottoa myönnetään Multian kunnan sosiaalisen luototuksen rahaston varojen puitteissa. Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa. Luotolla pyritään ehkäisemään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistämään itsenäistä suoriutumista. Luototuksessa noudatetaan sosiaalisesta luototuksesta annettua lakia (1133/2002) sekä perusturvalautakunnan päättämiä periaatteita ja ohjeita. Ennen sosiaalisen luoton myöntämistä on luoton saajalle annettava tiedot kunnan määrittelemistä sosiaalisen luoton myöntämisen perusteista kirjallisena.

Sosiaalisen luoton myöntäminen

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa esim. vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi. Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää hakijalta maksuvaraa maksaa luotto takaisin lähinnä pysyväisluonteisen tulolähteen, esimerkiksi työtulon tai eläkkeen perusteella.  Ennen sosiaalisen luoton saannin edellytysten arviointia tarkistetaan hakijan mahdollisuus saada toimeentulotukea (perus-, täydentävä- ja ehkäisevä toimeentulotuki).

Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää, että lainan saaja kykenee pysyväisluonteisista tuloistaan maksamaan lainan kuukausittaiset lyhennykset ja korot. Maksukykyä arvioitaessa nettotuloista vähennetään asumiskustannuksista, välttämättömistä vakuutuksista, päivähoidosta, elatusvelvollisuudesta, terveydenhuollosta, työstä aiheutuvat menot ja velkojen hoidosta aiheutuvat kulut, muut erityismenot sekä välttämättömät elinkustannukset.

Sosiaalisen luoton myöntämistä harkittaessa hakijan koko perheen taloudellinen tilanne sekä taloudelliseen asemaan vaikuttavat muut tekijät otetaan huomioon arvioitaessa hakijan kyky rahoittaa tuloillaan tai varoillaan sosiaalinen luotto hakijan hakemuksessa perusteltuun käyttötarkoitukseen.

Sosiaalisen luoton yhtenä tavoitteena on edistää pienituloisen ja vähävaraisen henkilön itsenäistä suoriutumista. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää luotonsaajan talouden hallintaan saattamista ja taloudellisen vakauden lisäämistä pidemmällä aikavälillä. Näiden seikkojen vuoksi sallitaan myös vähävaraisen varallisuuden lisääntyminen sosiaalisen luoton avulla eikä vähäinen varallisuus muodostu sosiaalisen luoton myöntämisen esteeksi.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää erilaisiin tarkoituksiin, jotka ehkäisevät taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistävät henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen turvaaminen, sosiaalisen kriisin ylittäminen tai muu hakijan itsenäiseen selviytymiseen vaikuttava asia kuten vakuuksien puuttuminen tai maksuhäiriömerkintä.

Sosiaalista luottoa ei myönnetä

Sosiaalista luottoa ei myönnetä säännöllisesti toimeentulotukea saaville henkilöille ja päätoimisesti opiskeleville opiskelijoille. Opiskelijoiden ensisijainen tulonlähde on opintoraha ja valtion takaama opintolaina. Sosiaalista luottoa voidaan harkinnan perusteella myöntää niille opiskelijoille, joiden opintolainan saaminen edellyttää entisten vähäisten velkojen maksamista. Pääsääntöisesti luottoa ei myönnetä yritystoimintaan.

Luoton määrä ja korko

Sosiaalinen luotto on pankkilainaan verrattavissa oleva luotto takaisinmaksuehtoineen. Multian kunta voi myöntää tarveharkintaisesti pieniä summia käytettävissä olevien varojen mukaisesti. Lainan takaisinmaksuaika on enintään viisi vuotta ja pienin kuukausierä on 20 euroa. Sosiaalisesta luotosta ei peritä korkoa tai muita kuluja. Viivästyskorko on korkolain 4 §:n mukainen vuotuinen viivästyskorko. Luotto maksetaan velkojen järjestelyyn liittyvässä luototuksessa suoraan velkojille, hankintoihin liittyvässä luototuksessa ostositoumuksena tai kuittia vastaan asiakkaan tilille.

Hakijan maksukyvyn arviointi

Hakijan tuloina otetaan huomioon kaikki hakijan käytössä olevat tulot. Hakijan varoja arvioitaessa voidaan käyttää perusteena toimeentulotuesta annetun lain 12 §:n säännöstä, jonka mukaan hakijan varoina otetaan huomioon hänen käytettävissään olevat helposti realisoitavissa oleva varallisuus nettomääräisenä. Hakijan ansaintamahdollisuuksia arvioitaessa tarkastellaan hänen ikäänsä, työkykyään, elatusvelvollisuuttaan ja muita olosuhteita, jotka vaikuttavat hakijan tuloihin.

Velkaantuneen hakijan tilannetta arvioitaessa selvitetään velkatilanne perusteellisesti. Hakijan tulee toimittaa selvitys kaikista veloistaan. Velkoja koskevasta selvityksestä tulee käydä ilmi kunkin velan velkoja, velan peruste sekä velkamäärä. Hakija tulisi ohjata niissä tilanteissa, joissa hakijalle ei synny maksuvaraa eikä sosiaalista luottoa voida hänelle myöntää, hakemaan sovitteluratkaisua velkojien kanssa tai yksityishenkilön velkajärjestelyä.

Velalliselle tehtävässä maksuvaralaskelmassa huomioidaan asumisesta, työstä aiheutuvat menot, päivähoidosta, elatusvelvollisuudesta ja terveydenhuollosta aiheutuvat kulut. Lisäksi muihin välttämättömiin elinkustannuksiin varataan rahaa velkajärjestelylain tai toimeentulotukilain mukainen määrä. Jos hakijan tuloissa on tapahtumassa hakemushetken jälkeen muutoksia, ne otetaan maksukykyä arvioitaessa huomioon.

Luoton takaisinmaksu hoidetaan kuukausittaisella laskutuksella luottosopimuksen mukaisesti. Luoton saajalta voidaan edellyttää vapaaehtoisen luottohäiriömerkinnän tekemistä Suomen Asiakastiedon rekisteriin. Luoton takaisinmaksun laiminlyönti tai muu sopimusrikkomus voi johtaa luoton irtisanomiseen ja perimistoimiin.

Sosiaalisen luototuksen päätöksentekijä voi myöntää riittävin sosiaalisin perustein maksuvapaakuukausia, joita voi olla enintään viisi kuukautta vuodessa. Tällaisia riittävän päteviä syitä voivat olla esim. sairastuminen (hakija tai hänen perheenjäsen), muutto, kuolemantapaukset, äkillinen ja yllättävä maksukyvyn muutos kuten esim. lomautus työstä pidemmäksi aikaa tai palkkatyön loppuminen. Maksuvapaakuukausia ei voida myöntää siinä tapauksessa, jos sosiaalisen luototuksen takaisinmaksuaika on täysimääräinen lainan takaisinmaksuaika (5 vuotta).

Maksuvapaakuukausien myöntämisestä tehdään aina viranhaltijapäätös. Myönteisestä maksuvapaapäätöksestä tehdään myös uusi lainasopimus.

Saatavien perintä ja luoton irtisanominen

Lakia saatavien perinnästä (513/1999) sovelletaan erääntyneen saatavan perintään. Perinnällä tarkoitetaan laissa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt velkojen saatava. Kun luoton tai sen erän takaisinmaksu on laiminlyöty, luotonsaajaan otetaan yhteyttä maksujen järjestelyä varten. Mikäli velallinen ei laaditun maksusuunnitelman mukaisesti maksa erääntyneitä eriä, voidaan sosiaalinen luotto asiakaskohtaista harkintaa käyttäen irtisanoa. Irtisanomisen edellytyksenä on se, että maksu on viivästynyt useamman kuukauden ajan.

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Multian kunnan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan.
Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Multian kunnan ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.