Vammaispalvelut

Vammaispalveluilla tuetaan asiakkaita, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisistä toiminnoista vamman tai sairauden johdosta. Vammaispalvelujen tarkoituksena on edesauttaa vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Asiakkaan sekä hänen perheensä tai muun lähiverkoston kanssa kartoitetaan palvelujen ja tuen tarpeet sekä laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma. Tarvittaessa Multian kunnalla on oikeus pyytää lääkärin lausuntoa vammaispalveluiden tarvetta arvioitaessa.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen. Kuljetuspalveluihin kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistymisen tai muun syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. Vammainen henkilö voi saada vammaispalvelulain mukaista vaikeavammaisten kuljetuspalvelua, jos hänellä on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, eikä hän vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitää järjestää niin, että asiakkaan on mahdollista tehdä välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa. Jokapäiväiseen elämään kuuluvilla matkoilla tarkoitetaan esimerkiksi yhteiskunnalliseen osallistumiseen tai virkistykseen liittyviä matkoja. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi käyttää Multialla ja lähikuntien alueella. Kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka saa näitä palveluja muun lain nojalla.

Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus, jonka vuoksi hän tarvitsee toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

Henkilökohtaisen avustajan työhön kuuluu avustaminen

  • päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella
  • työssä ja opiskelussa
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Henkilökohtaista apua ei ole mahdollista saada, jos avustamisen tarpeet ovat pääosin hoivassa, hoidossa tai valvonnassa. Näihin vastataan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja tukitoimien avulla. Henkilökohtaisen avun myöntäminen perustuu palvelusuunnitelmaan. Päätös henkilökohtaisen avun toteuttamistavasta ja tuntimääristä tehdään yksilöllisen tarpeen mukaan.

Vammaisten asuminen

Vammaispalvelulain mukaan kunta on velvollinen järjestämään vaikeavammaiselle henkilölle palveluasumisen, kun henkilö tarvitsee runsaasti apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoista, mutta ei kuitenkaan tarvitse laitoshoitoa. Asunnon lisäksi asukas voi tarvita erilaisia yksilöllisiä palveluita asumisensa tueksi, kuten koti- ja ateriapalvelua. Palveluasumista voidaan järjestää myös kotiin riittävien tukipalveluiden ja asunnon muutostöiden avulla.

Kehitysvammaiselle henkilölle järjestetään hänen tarpeidensa mukaisia asumispalveluita. Asumisvaihtoehtoa valittaessa huomioidaan henkilön arjessaan tarvitsema apu, hoito ja ohjaus. Kehitysvammaisten asumispalvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseensa. Kehitysvammainen henkilö on oikeutettu saamaan tarvitsemansa asumisen palvelut kehitysvammalain perusteella. Multian kunnassa kehitysvammaisten asumispalveluja järjestetään Multian kunnan Omakodilla. Asumisjärjestelyt arvioidaan ja toteutetaan jokaisen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Asunnon muutostyöt

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan vamman kannalta välttämättömät asunnon muutostyöt. Niitä ovat muun muassa kynnysten poisto sekä WC- ja pesutilojen rakentamis- ja muutostyöt. Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan myös asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Korvattavia laitteita ja välineitä ovat muun muassa nostolaitteet ja hälytyslaitteet.

Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoimintaa järjestetään kehitysvammaisten erityishuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella. Toiminta koostuu mielekkäästä tekemisestä kehitysvammaisen henkilön itsenäisen toiminnan tukemiseksi. Työ- ja päivätoiminta on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät pysty osallistumaan sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan. Asiakkaalle annettava tuki voi olla vuorovaikutukseen, elämänhallintaan tai työtoimintaan liittyvää.

Työ- ja päivätoiminnan tarkoituksena on rytmittää arkea ja ylläpitää toimintakykyä. Toiminnan lähtökohtana ovat aikuisen tai nuoren kehitysvammaisen yksilölliset tiedot, taidot ja kokemukset. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa järjestetään maanantaista torstaihin eli neljänä päivänä viikossa. Päivään sisältyy toiminnan ja tarvikkeiden lisäksi aamupala tai aamupäiväkahvit, lounas ja päiväkahvit. Osallistumisen määrästä sovitaan yksilöllisesti.

Vammaispalveluihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Multian kunnan sosiaalitoimeen, Työtuvalle tai Omakotiin.

Perusturvajohtaja Maarit Jomppanen

Omakodin yhteystiedot

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Multian kunnan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan.
Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Multian kunnan ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.